fbpx

VI TAR GLOBALA MÅLEN PÅ ALLVAR

Hållbarhetsområdena bidrar även till att koncernen arbetar med delar av de Globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), som är en del av Agenda 2030.

Cirkulära materialflöden

Idén om ett cirkulärt materialflöde (eller återvinning av material) uppkom i samband med att Skrotfrag AB grundades 1972. Företaget startade med att samla ihop skrotade bilar och pressa dem för att kunna skicka till en fragmenteringsanläggning där järnet i bilarna blev ny råvara. 45 år senare har synen i samhället förändrats och Skrotfrag AB ligger i framkant med att materialåtervinna järn (ferrous) och övriga metaller (non ferrous) till förnybar råvara som skickas till olika mottagare som exempelvis smältverk inom Europa och Asien.

Materialet (skrot och fordon) som kommer till någon av Skrotfrag AB:s 24 filialer i södra och mellersta Sverige är insamlat från kommuner, företag och privatpersoner. Materialet sorteras, klipps eventuellt till mindre stycken och om det är fordon, saneras de innan allt skickas vidare till en av Skrotfrag:s två produktionsanläggningar.

Läs mer om de globala målen i nedanstående stycken om hur Skrotfrag AB är en medspelare i olika delmål:

Skrotfrag är en del av kedjan i de globala målen nr 12:

12.2 – Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.
12.5 – Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Genom att Skrotfrag satsar på olika reningstekniker för utgående dagvatten till recipient/ kommunalt nätverk, så förbättras vattenkvaliteten enligt mål 6:

6.3 – Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier.

Skrotfrag har påbörjat processen för att klara kraven enligt mål 9:

9.4 – Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser. Alla länder vidtar åtgärder i enlighet med sina respektive förutsättningar.

Skrotfrag arbetar för att mål 5 fungerar inom koncernen:

5.1 – Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.

Skrotfrag arbetar med och bevakar att mål 8 hålls uppfyllda:

8.5 – Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.
8.8 – Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar.

Skrotfrag AB har arbetat mycket med de incitament som beskrivs i mål 16:

16.5 – Väsentligt minska alla former av korruption och mutor.
16.7 – Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer.

Ta gärna del av Skrotfrags Hållbarhetsrapport 2021.

sv_SESV