fbpx

VI TAR GLOBALA MÅLEN PÅ ALLVAR

Hållbarhetsområdena bidrar även till att koncernen arbetar med delar av de Globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), som är en del av Agenda 2030.

Cirkulära materialflöden

Idén om ett cirkulärt materialflöde (eller återvinning av material) uppkom i samband med att Skrotfrag AB grundades 1972. Företaget startade med att samla ihop skrotade bilar och pressa dem för att kunna skicka till en fragmenteringsanläggning där järnet i bilarna blev ny råvara. 45 år senare har synen i samhället förändrats och Skrotfrag AB ligger i framkant med att materialåtervinna järn (ferrous) och övriga metaller (non ferrous) till förnybar råvara som skickas till olika mottagare som exempelvis smältverk inom Europa och Asien.

Materialet (skrot och fordon) som kommer till någon av Skrotfrag AB:s 23 filialer i södra och mellersta Sverige är insamlat från kommuner, företag och privatpersoner. Materialet sorteras, klipps eventuellt till mindre stycken och om det är fordon, saneras de innan allt skickas vidare till en av Skrotfrag:s två produktionsanläggningar.

Läs mer om de globala målen i nedanstående stycken om hur Skrotfrag AB är en medspelare i olika delmål:

Skrotfrag arbetar med och bevakar att mål 8 hålls uppfyllda:

8.5 – Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.
8.8 – Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling är grundläggande för alla företag som vill vara långsiktigt konkurrenskraftiga. Skrotfrag är styrd av diverse regelverk när det gäller både utbildningar och kompetenser. Under 2017 togs en koncerngemensam kartläggning fram gällande vilka kompetenser som finns, samt förväntat behov. Genom GAP-analysen har en utbildningsplan arbetats fram. En utmaning är att fortsätta höja kompetensen och utbildningsnivåerna på alla filialer för att kunna vara konkurrenskraftiga.

Antikorruption

Korruption är missbruk av anförtrodd makt för privat vinning. Det kan vara exempelvis att be om, erbjuda eller acceptera en muta med pengar eller tjänster. Korruption kan också vara jäv, penningtvätt, förskingring och missbruk av inflytande.

Skrotfrag är medveten om risken för oegentligheter ifråga om otillbörliga förmåner, mutor och korruption. Skrotfrag och dess medarbetare får aldrig lämna gåvor, förmåner eller annan otillåten ersättning i någon form i relation med kunder, leverantörer, myndigheter eller andra beslutsfattare i syfte att erhålla eller behålla affärer. Kontanthanteringen har tagits bort på samtliga filialer, detta minskar också risken för rån. Risken för mutor och korruption bedöms som låg.

Under året har det utarbetats en inköps- och leverantörspolicy samt en uppförandekod som beskriver Skrotfrags ståndpunkter i frågan. Ett aktivt arbete med interna revisioner gör att eventuella risksituationer uppmärksammas. Incidenter ska rapporteras till VD för närmare utredning och åtgärder. 

Tillbaka till översiktsbilden av ALLA globala målen
sv_SESV