fbpx

VI TAR GLOBALA MÅLEN PÅ ALLVAR

Hållbarhetsområdena bidrar även till att koncernen arbetar med delar av de Globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), som är en del av Agenda 2030.

Cirkulära materialflöden

Idén om ett cirkulärt materialflöde (eller återvinning av material) uppkom i samband med att Skrotfrag AB grundades 1972. Företaget startade med att samla ihop skrotade bilar och pressa dem för att kunna skicka till en fragmenteringsanläggning där järnet i bilarna blev ny råvara. 45 år senare har synen i samhället förändrats och Skrotfrag AB ligger i framkant med att materialåtervinna järn (ferrous) och övriga metaller (non ferrous) till förnybar råvara som skickas till olika mottagare som exempelvis smältverk inom Europa och Asien.

Materialet (skrot och fordon) som kommer till någon av Skrotfrag AB:s 23 filialer i södra och mellersta Sverige är insamlat från kommuner, företag och privatpersoner. Materialet sorteras, klipps eventuellt till mindre stycken och om det är fordon, saneras de innan allt skickas vidare till en av Skrotfrag:s två produktionsanläggningar.

Läs mer om de globala målen i nedanstående stycken om hur Skrotfrag AB är en medspelare i olika delmål:

Genom att Skrotfrag satsar på olika reningstekniker för utgående dagvatten till recipient/ kommunalt nätverk, så förbättras vattenkvaliteten enligt mål 6:

6.3 – Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier.

Transporter

I och med att kommuner, företag och privatpersoner blir mer medvetna om möjligheten att återvinna material, lämnas skrot in till de olika filialerna. För att flytta material inom Sverige används landsvägstransporter och vid transport som råvara används sjöfart.
Vid transport på vägar används främst transportörer med Euro6 motorer, väl fyllda containers, samkörning av material och så långt det är möjligt returtransporter för att minimera tomma transporter. Ovanstående görs för att minska utsläpp av koldioxid till luft.

Kemikaliehantering

Den största förbrukade mängden av en enskild kemisk produkt är diesel till maskiner på filialerna. För att utsläpp till mark eller vatten ska minimeras, står dieselcisterner skyddade och har påkörningsskydd. Cisternerna är dubbelmantlade, försedda med överfyllningsskydd samt står på hårdgjord tät yta som är kopplad till oljeavskiljare.
Övriga kemikalier står invallade och i närheten finns absorberingsmaterial för att minimera risken för utsläpp till mark och vatten.

Utsläpp till luft

För att minimera risken att utsläpp till luft sker vid fragmenteringsanläggningarna, finns reningsanläggning i form av cykloner. Kontroller utförs två gånger per år för varje anläggning för kontroll av utgående rökgasflöde till luft. Kontrollerna visar på att mätningarna ligger lågt under satta villkor.

Buller

För att omgivningen inte ska bli störd av bullrande verksamhet, har Skrotfrag dels utfört bullerutredningar och dels inom en del filialer satt upp bullerskydd.

Energi

Skrotfrag är medvetenheten om att elförbrukningen är relativt hög vid fragmenteringsanläggningarna. Med anledning av det beslutades 2016 att samtlig förbrukad el ska vara förnybar el och Skrotfrag köper idag in grön vind-el. Skrotfrag har även ersatt tre dieseldrivna materialhanterare med eldrivna, som används som sorteringsmaskiner närmast inmatningsbandet vid fragmenteringsanläggningarna samt till inmatning av sax.

Tillbaka till översiktsbilden av ALLA globala målen
sv_SESV