fbpx

VI TAR GLOBALA MÅLEN PÅ ALLVAR

Hållbarhetsområdena bidrar även till att koncernen arbetar med delar av de Globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), som är en del av Agenda 2030.

Cirkulära materialflöden

Idén om ett cirkulärt materialflöde (eller återvinning av material) uppkom i samband med att Skrotfrag AB grundades 1972. Företaget startade med att samla ihop skrotade bilar och pressa dem för att kunna skicka till en fragmenteringsanläggning där järnet i bilarna blev ny råvara. 45 år senare har synen i samhället förändrats och Skrotfrag AB ligger i framkant med att materialåtervinna järn (ferrous) och övriga metaller (non ferrous) till förnybar råvara som skickas till olika mottagare som exempelvis smältverk inom Europa och Asien.

Materialet (skrot och fordon) som kommer till någon av Skrotfrag AB:s 23 filialer i södra och mellersta Sverige är insamlat från kommuner, företag och privatpersoner. Materialet sorteras, klipps eventuellt till mindre stycken och om det är fordon, saneras de innan allt skickas vidare till en av Skrotfrag:s två produktionsanläggningar.

Läs mer om de globala målen i nedanstående stycken om hur Skrotfrag AB är en medspelare i olika delmål:

Skrotfrag har påbörjat processen för att klara kraven enligt mål 9:

9.4 – Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser. Alla länder vidtar åtgärder i enlighet med sina respektive förutsättningar.

Kvalitet

Kvalitet för Skrotfrag är att kunden och leverantören känner att de har förtroende för företaget och behandlas med respekt oberoende om de är från kommuner, företag eller är privatpersoner. För att bibehålla förtroende inom företaget sker dagligen kundsamtal inom de olika filialerna. Skrotfrag ska alltid erbjuda rätt inköpspris på olika skrotfraktioner och för att kontrollera det är Skrotfrag bland annat medlem i ”Svenska Järn och Metallskrothandlarföreningen”.

Skrotfrag AB fastställer vid processen i fragmenteringsanläggningarna att utgående råvara håller den kvalitet som kunder (ex smältverk) eftertraktar.

Medarbetare

Medarbetare som mår bra och trivs på arbetet är en grundläggande förutsättning för att driva en framgångsrik verksamhet. Skrotfrag strävar efter en trevlig och välkomnande arbetsmiljö som inspirerar till goda samarbeten, hög effektivitet och som möjliggör utveckling för alla medarbetare.

Koncernen har arbetat och satsat mycket på personalfrågor. De områden som vi huvudsakligen arbetar med och som vi har arbetat med under året är:

 • Arbetsmiljö och Trivsel
 • Mångfald och jämställdhet
 • Kompetensutveckling
 • Arbetsmiljö – Trivsel
 • Mångfald och jämställdhet
 • Kompetensutveckling

Arbetsmiljö – Trivsel

Skrotfrag ska aktivt verka för att främja friskfaktorer och förebygga risker på arbetet. Arbetet omfattar såväl den fysiska som den sociala och organisatoriska arbetsmiljön.

Vad skapar glädje och trivsel på arbetsplatsen? I dialog med fackliga representanter och medarbetare styr ledningen arbetsmiljöarbetet och ser till att arbetet utvecklas för att alltid vara en säker, trygg och trivsam arbetsplats. Under 2017 slöts ett avtal med en företagshälsovård för samtliga filialer. Hälsokontroller sker en gång om året för samtliga anställda, då kontrolleras både den fysiska och den psykiska hälsan. Alla medarbetare inom Skrotfrag, svarar på en enkät som sedan anonymt sammanställs angående trivsel etc. Ledningen har sedan sammanställningen från enkäten som underlag när nya mål och handlingsplaner ska arbetas fram för verksamheten. Skrotfrag erbjuder även friskvårdsbidrag. Alla chefer har fått en utbildning i arbetsmiljöarbete med inriktning på den psykosociala arbetsmiljön och vad det är som håller människan frisk och glad.

Skrotfrag arbetar aktivt för att motverka att olyckor sker, brister i arbetsmiljön åtgärdas så fort som möjligt. I samarbete med företagshälsovården gjordes en omfattande riskanalys på två av filialerna. Riskanalyserna appliceras på samtliga filialer med syfte att minimera olycksriskerna och stärka upp arbetsmiljön ytterligare. För att minimera antalet incidenter jobbar vi förebyggande, vi tror att det är i det förebyggande arbetet som många incidenter kan undvikas och därför bedrivs ett systematiskt och strukturerat riskhanteringsarbete i hela koncernen. En förteckning per filial har tagits fram som beskriver vilka åtgärder som ska minska riskerna för skadehändelser. Handlingsplanen följs upp en gång per år. Internrevisioner, skyddsronder och brandskyddsronder utförs minst en gång per år på samtliga filialer. Skrotfrag är certifierade enligt AFS 2001.1. Varje medarbetare har ansvar att följa policys, instruktioner och föreskrifter och vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö och miljö. Policys som huvudsakligen styr vårt arbetsmiljöarbete är Skrotfrag AB:s policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, policy för hälsa och säkerhet, rehabiliteringspolicy och personalhandbok.

Utmaningar framöver handlar främst om att hålla fast vid dialogen kring hur vi verkar för en trevlig och välkomnande atmosfär och att framtagna arbetssätt för systematiskt arbetsmiljöarbete ska sätta sig i hela organisationen. Vi har också en utmaning i att minska sjukfrånvaron, främst långtidssjukskrivningar. Vidare finns underlag från personalenkäten att arbeta vidare med.

Mångfald och jämställdhet

Hos oss får alla chans att visa vad de går för oavsett kön, ålder, etniskt ursprung eller andra irrelevanta olikheter. Arbetslagen består av individer som vi uppskattar för deras kompetens och förmåga. Mångfald berikar!

Under året har vi uppdaterat vår jämställdhetspolicy och jämställdhetsplan. Vi har haft en arbetsmiljöutbildning för samtliga filialchefer där jämställdhet, mångfald och kränkande särbehandling var en del i agendan.

Målen som har tagits fram och arbetas med är:

 • Att arbetsplatser, metoder, arbetsorganisation och arbetsförhållanden ska ordnas så att de lämpar sig för både kvinnor och män.
 • Att alla anställdas resurser tas tillvara och utvecklas.
 • Att löne- och arbetsvillkor är lika för både kvinnor och män, oavsett etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller annat.
 • Att möjligheterna att kombinera familjeliv och arbetsliv är goda.
 • Att verka för en jämn könsfördelning.
Tillbaka till översiktsbilden av ALLA globala målen
sv_SESV