fbpx

VI TAR GLOBALA MÅLEN PÅ ALLVAR

Hållbarhetsområdena bidrar även till att koncernen arbetar med delar av de Globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), som är en del av Agenda 2030.

Cirkulära materialflöden

Idén om ett cirkulärt materialflöde (eller återvinning av material) uppkom i samband med att Skrotfrag AB grundades 1972. Företaget startade med att samla ihop skrotade bilar och pressa dem för att kunna skicka till en fragmenteringsanläggning där järnet i bilarna blev ny råvara. 45 år senare har synen i samhället förändrats och Skrotfrag AB ligger i framkant med att materialåtervinna järn (ferrous) och övriga metaller (non ferrous) till förnybar råvara som skickas till olika mottagare som exempelvis smältverk inom Europa och Asien.

Materialet (skrot och fordon) som kommer till någon av Skrotfrag AB:s 23 filialer i södra och mellersta Sverige är insamlat från kommuner, företag och privatpersoner. Materialet sorteras, klipps eventuellt till mindre stycken och om det är fordon, saneras de innan allt skickas vidare till en av Skrotfrag:s två produktionsanläggningar.

Läs mer om de globala målen i nedanstående stycken om hur Skrotfrag AB är en medspelare i olika delmål:

Skrotfrag är en del av kedjan i de globala målen nr 12:

12.2 – Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.
12.5 – Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Miljö

Koncernen strävar efter att vara ett miljövänligt företag inom återvinningsbranschen. Skrotfrag har tagit fram miljöpolicy och driver miljöförbättringsarbetet framåt i enlighet med de övergripande målen. För att ytterligare intensifiera arbetet har de sex största filialerna certifieras enligt ISO 14001. För att nå målen har olika utbildningar, krav på motorer för transportörer och inventeringar i maskinparken gjorts under senare år. Övervakning av vår miljöpåverkan sker kontinuerligt och regelbunden information kommer medarbetare till del. Följande områden miljöpåverkas av det cirkulära materialflödet:

 • Utsläpp till vatten
 • Transporter
 • Kemikaliehantering
 • Utsläpp till luft
 • Buller
 • Energi
 • Utsläpp till vatten
 • Transporter
 • Kemikaliehantering
 • Utsläpp till luft
 • Buller
 • Energi

Utsläpp till vatten

När skrot lossas hos de olika filialerna finns det risk att oljekontaminerat material kommer in. I och med att risk finns, lossas allt material på täta betongplattor med dagvattenbrunnar som är kopplade till slamfång och oljeavskiljare (klass 1 enligt standard SS-EN 858) innan vattnet når recipient eller kommunalt dagvattennät. En annan risk är att vid sortering av skrot, uppkommer metallstoft som följer med dagvattnet vid regn.

En av koncernens stora utmaningar i framtiden är att minimera läckage av zinkstoft till dagvattnet eftersom en stor del av de stålkonstruktioner som används i samhället är galvaniserade (tunt lager zink). Zink används även inom fordons- och elektronikindustrin. 

Tillbaka till översiktsbilden av ALLA globala målen
sv_SESV